Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οικονομική υποστήριξη εκπόνησης δύο (2) διδακτορικών διατριβών σε ΑΕΙ της χώρας με αντικείμενο τη «Χλωρίδα της Ελλάδας»

Submitted by hbsadmin on

Στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ερευνητικού έργου με τίτλο: «Η Χλωρίδα της Ελλάδας (The Flora of Greece project)», η Ελληνική Βοτανική Εταιρεία σκοπεύει να χρηματοδοτήσει 2 υποψήφιους διδάκτορες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε Τμήματα Ελληνικών Πανεπιστημίων που έχουν Τομείς ή Εργαστήρια των οποίων το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: έρευνα χλωρίδας, Συστηματική Βοτανική, Φυτογεωγραφία, Ταξινόμηση Φυτών, Φυλογένεση) και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.

Απαραίτητες τυπικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι:

  1. Θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής είτε το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, είτε το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
  2. Το θέμα της διδακτορικής διατριβής τους θα πρέπει να αφορά την έρευνα της Ελληνικής χλωρίδας ή/και την ταξινόμηση φυτών μιας ή περισσότερων συστηματικών μονάδων που εξαπλώνονται στην Ελλάδα.
  3. Να είναι κάτοχοι πτυχίων Βιολογικών, Γεωπονικών, Δασολογικών ή Περιβαλλοντικών Επιστημών.
  4. Να έχουν καλή (Β2), πολύ καλή (Γ1) ή άριστη (Γ2) γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Επιπρόσθετα θα συνεκτιμηθούν τα παρακάτω προσόντα:

  • Γνώση δεύτερης γλώσσας (τουλάχιστον καλή γνώση- επίπεδο Β2)
  • Δημοσιεύσεις στο ερευνητικό αντικείμενο
  • Ερευνητική ή/και επαγγελματική εμπειρία

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι καλύπτουν τις προαναφερόμενες τυπικές προϋποθέσεις να καταθέσουν ηλεκτρονικά τα εξής:

  1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία ο/η υποψήφιος/α θα αναπτύσσει συνοπτικά τα κίνητρα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και τους λόγους επιλογής του συγκεκριμένου ερευνητικού αντικειμένου (μέχρι 400 λέξεις),
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέχρι 25‐02‐2021 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
pdimopoulos@upatras.gr (Καθ. Παναγιώτης Δημόπουλος), ibazos@biol.uoa.gr (Δρ. Ιωάννης Μπαζός).

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει μέχρι τις 10 Μαρτίου 2021 από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης, μετά από συνεκτίμηση των προσόντων τους. Οι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη ή τηλεδιάσκεψη.

Για την Ελληνική Βοτανική Εταιρεία
Παναγιώτης Δημόπουλος
Πρόεδρος Ε.Β.Ε., Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών