Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το καταστατικό της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας

Το αρχικό καταστατικό και οι τροποποιήσεις του:

 

Στη συνέχεια παρατίθεται ολόκληρο το ισχύον καταστατικό με την μορφή που έχει μετά την τελευταία τροποποίησή του:

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας
Επιστημονικού Σωματείου με έδρα την Αθήνα – Έτος ίδρυσης 1980

Αναγνώριση: 440/1980 απόφαση Π. Πρ. Αθηνών
Α' Τροποποίηση: 3934/1999 απόφαση Μ. Πρ. Αθηνών
Αριθμός Μητρώου Εγγραφής στο  Δημόσιο Βιβλίο Σωματείων : 9490
Κωδικοποίηση Καταστατικού με την από 13/2/2019 απόφαση Γενικής Συνέλευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Ίδρυση-Έδρα -Σκοπός

Άρθρο 1ο. Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Β.Ε.). Ως έδρα του σωματείου ορίζεται η πόλη της Αθήνας (Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών). Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ. Σ.) μπορούν να ιδρύονται επίσης τοπικά παραρτήματα σε πόλεις που δρουν επιστημονικώς 10 και άνω μέλη.

Άρθρο 2ο. Σκοπός της Ε.Β.Ε. είναι η προαγωγή όλων των τομέων της Βοτανικής και γενικότερα των Επιστημών των Φυτών συμπεριλαμβανομένων των φωτοσυνθετικών οργανισμών και των Μυκήτων και η προώθηση της γνώσης, της έρευνας και της διδασκαλίας σε όλους τους επιμέρους τομείς, καθώς επίσης και των Βιοτεχνολογικών, Γεωπονικών, Περιβαλλοντικών και Φαρμακευτικών τους Εφαρμογών.

Στους σκοπούς της Εταιρείας περιλαμβάνονται επίσης η συμβολή στη διαχείριση και προστασία του φυτικού πλούτου της Ελλάδας, η προβολή των σημαντικότερων επιτευγμάτων της έρευνας στη Βιολογία Φυτών, η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η δημόσια παρέμβαση σε ζητήματα που άπτονται των επιστημονικών αντικειμένων της εταιρείας.

Άρθρο 3ο. Οι παραπάνω σκοποί θα επιδιώκονται με τη βελτίωση της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ Ελλήνων και ξένων ερευνητών, με την οργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, συνεδρίων και δημοσίων συζητήσεων, με την έκδοση ή την ενίσχυση εκδόσεως συγγραμμάτων, μελετών και περιοδικών και ηλεκτρονικών εντύπων, με την εύρεση πόρων για μεταπτυχιακές σπουδές νέων επιστημόνων στη Βοτανική και γενικότερα στις Επιστήμες των Φυτών, με την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων και, γενικά, με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο μέσο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μέλη και προϋποθέσεις εγγραφής

Άρθρο 4ο. Η Εταιρεία περιλαμβάνει μέλη και επίτιμα μέλη.

α) Μέλη της Εταιρείας γίνονται επιστήμονες, ημεδαποί και αλλοδαποί, πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) με αντικείμενο την επιστήμη των Φυτών, εργαζόμενοι σε Ερευνητικά Εργαστήρια Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Ινστιτούτα ή ομοειδή ερευνητικά/εκπαιδευτικά κέντρα με αντικείμενο συναφές προς τους σκοπούς της Εταιρείας ή ερευνητές/φυσιοδίφες που το έργο τους έχει αποδεδειγμένα σχέση με τους σκοπούς της Ε.Β.Ε. όπως περιγράφονται στο Άρθρο 2. Η εγγραφή γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

β) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) επιστήμονες, ημεδαποί και αλλοδαποί, που έχουν διαπρέψει σε τομέα της Βοτανικής, ή πρόσωπα που έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην Εταιρεία. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται επίσης μέλη της Εταιρείας που έχουν προσφέρει σ' αυτήν εξαιρετικές υπηρεσίες και έχουν αποχωρήσει από την ενεργό δράση. Προτάσεις για ανακήρυξη επίτιμων μελών υποβάλλονται με πλήρη αιτιολόγηση στο Δ.Σ. από 3 τουλάχιστον μέλη. Το Δ.Σ. αποφαίνεται υπέρ ή κατά της αποδοχής κάθε πρότασης και την παραπέμπει στη Γ.Σ. για την τελική απόφαση. Τα επίτιμα μέλη δεν καταβάλλουν εισφορές.

Άρθρο 5ο.Τα υποψήφια μέλη υποβάλλουν αίτηση εγγραφής προς το Δ.Σ., η οποία περιλαμβάνει τα προσωπικά τουςστοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, έτος γέννησης, διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας) και σύντομο βιογραφικό σημείωμα, όπου τεκμηριώνεται η συστηματική ενασχόληση τους με οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα της Βιολογίας των Φυτών.

Το Δ.Σ. γνωστοποιεί εγγράφως στους υποψηφίους την απόφασή του για την εγγραφή τους ή μη, συντάσσει σχετικό πρακτικό και είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει προς έγκριση στη Γ.Σ. κατάλογο των εγγραφέντων νέων μελών. Υποψήφιο μέλος, του οποίου η αίτηση εγγραφής απορρίπτεται από το Δ.Σ. μπορεί να προσφύγει στη Γ.Σ., η οποία αποφαίνεται τελεσίδικα. Κατά της εγγραφής μέλους υπάρχει δυνατότητα ένστασης υποστηριζόμενη από 2 τουλάχιστον μέλη. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τη Γ.Σ. με ειδική αιτιολογία και είναι τελεσίδικη.

Άρθρο 6ο.Τα ταμειακώς εντάξει μέλη της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για την πλήρωση των 5 θέσεων του Δ.Σ. και των 3 θέσεων της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Τα ταμειακώς εντάξει μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου για όλες τις αποφάσεις της Γ.Σ.

Όλα τα μέλη οφείλουν να καταβάλλουν τακτικά τις συνδρομές τους, να δρουν για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας και την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ. Ενέργειες μελών αντίθετες προς τους παραπάνω σκοπούς και αποφάσεις επισύρουν την ποινή της διαγραφής κατά τις διατάξεις του επόμενου άρθρου.

Όλα τα μέλη και τα επίτιμα μέλη δικαιούνται συμμετοχής στις συνεδριάσεις της Γ.Σ . και στις επιστημονικές συνεδριάσεις και μπορούν να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. Στις επιστημονικές συνεδριάσεις επιτρέπονται ανακοινώσεις και μη μελών της Εταιρείας, αρκεί να αφορούν σε θέματα που έχουν σχέση με τη Βοτανική.

Άρθρο 7ο. Το Δ.Σ. δικαιούται να προτείνει στη Γ.Σ. τη διαγραφή κάθε μέλους που αντιστρατεύεται εμπράκτως τους σκοπούς της Εταιρείας. Για τους ίδιους λόγους το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλλει την ποινή της έγγραφης επίπληξης. Το υπό διαγραφή ή επίπληξη μέλος καλείται σε έγγραφη απολογία από το Δ.Σ. και έχει προθεσμία 15 ημερών για την υποβολή της, από την ημερομηνία λήψης του σχετικού εγγράφου του Δ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι δυνατό να κληθούν σε απολογία από τη Γ.Σ. ύστερα από πρόταση 5 τουλάχιστον μελών. Εφόσον είναι παρόντα, απολογούνται προφορικά και η Γ.Σ. αποφασίζει σχετικά. Όταν απουσιάζουν, απολογούνται εγγράφως και αποφασίζει η επόμενη Γ.Σ.

Με πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ. διαγράφονται από μέλη οι υποβάλλοντες έγγραφη παραίτηση και οι καθυστερούντες επί τέσσερα έτη τη συνδρομή τους. Στην τελευταία περίπτωση πρέπει να περάσουν 2 μήνες από την αποστολή ειδοποίησης διαγραφής, με συστημένη επιστολή.

Εφόσον υπάρχουν θέματα διαγραφής μελών, η Γ.Σ. αποφασίζει σχετικά πριν από την συζήτηση κάθε άλλου θέματος τηρώντας το δικαίωμα ακρόασης τους.

Άρθρο 8ο.Οι πόροι της Εταιρείας είναι οι κάτωθι:

α) Δικαιώματα εγγραφής μελών, τα οποία καθορίζονται από τη Γ .Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ.
β) Ετήσιες συνδρομές μελών, οι οποίες επίσης καθορίζονται από τη Γ.Σ. με τα από πρόταση του Δ.Σ.
γ) Τις τυχόν έκτακτες εισφορές που αποφασίζονται από τη Γ.Σ. κατόπιν πρότασης του Δ.Σ. ή 5 τουλάχιστον μελών κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης.
δ) Έσοδα από πωλήσεις βιβλίων, περιοδικών ή ενημερωτικών δελτίων της Εταιρείας, καθώς και έσοδα προερχόμενα από τυχόν κινητή ή ακίνητη περιουσία της Εταιρείας.
ε) Δωρεές, κληροδοτήματα και πάσης φύσεως ενισχύσεις από κρατικούς η ιδιωτικούς οργανισμούς.
στ) Επιχορηγήσεις από φορείς του ευρύτερου δημόσιου Τομέα, χρηματοδοτούμενα προγράμματα και χορηγίες τρίτων.
ζ) Κάθε άλλο έσοδο που εισέρχεται νόμιμα στο Ταμείο.

Τυχόν αυξομειώσεις των δικαιωμάτων εγγραφής και συνδρομών ή έκτακτες συνδρομές αποφασίζονται από τη Γ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στις Γ.Σ. και σε ψηφοφορίες με αλληλογραφία είναι η καταβολή των οφειλόμενων συνδρομών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Όργανα διοίκησης

Άρθρο 9ο. Η Εταιρεία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), η θητεία του οποίου είναι τριετής. Το Δ.Σ. εκλέγεται με αρχαιρεσίες όπως ορίζεται στο άρθρο 20. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε συνεδρία εντός μηνός από την εκλογή του, με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε, για τη συγκρότησή του σε σώμα. Εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία. Τα υπόλοιπα δύο μέλη αποτελούν Συμβούλους. Το νέο Δ.Σ. παραλαμβάνει με πρωτόκολλο από το προηγούμενο Δ.Σ. τα βιβλία και στοιχεία όπως και την περιουσία της Εταιρείας. Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται μόνον Έλληνες πολίτες.

Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης μέλους του Δ.Σ. πριν από τη λήξη της θητείας του, αναλαμβάνουν διαδοχικά τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. μέχρι την ολοκλήρωση της τριετούς θητείας και σε περίπτωση αδυναμίας σχηματισμού Δ.Σ. και από τα αναπληρωματικά μέλη, προκηρύσσονται, μέσα σε χρονικό διάστημα 2 μηνών, αρχαιρεσίες για νέο Δ.Σ. με τριετή θητεία, ύστερα από απόφαση Γ.Σ. που συγκαλείται από τα εναπομείναντα μέλη Δ.Σ. ή από 10 τουλάχιστον μέλη της Εταιρείας.

Άρθρο10ο. Η εκλογή νέου Δ.Σ. γίνεται το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου του έτους στο οποίο λήγει η 3ετής κανονική θητεία του εκάστοτε Δ.Σ. Η θητεία του νέου Δ.Σ. αρχίζει την επομένη από την λήξη της θητείας του προηγουμένου. Το Δ.Σ. εκλέγεται από τα ταμειακώς εντάξει μέλη της Εταιρείας με την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 20.

Άρθρο 11ο. Οι φάκελοι ψηφοφορίας των παρόντων μελών ανοίγονται με τη λήξη των αρχαιρεσιών και συντάσσεται το σχετικό πρακτικό. Οι φάκελοι όσων ψήφισαν με συστημένες επιστολές ανοίγονται την πέμπτη εργάσιμη ημέρα μετά τις εκλογές σε ειδική συνεδρίαση της Ε.Ε. και συντάσσεται ιδιαίτερο πρακτικό. Στη συνέχεια δε συντάσσεται το τελικό πρακτικό με την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων. Εκλέγονται κατά σειράν επιτυχίας οι σχετικώς πλειοψηφήσαντες με τα έγκυρα ψηφοδέλτια, οι 5 πρώτοι των οποίων συγκροτούν το Δ.Σ. Οι επόμενοι 3, εκλέγονται ως αναπληρωματικά μέλη.

Ομοίως εκλέγονται οι 3 πρώτοι των υποψηφίων για την Εξελεγκτική Επιτροπή και οι επόμενοι 2 εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη της.

Σε περιπτώσεις ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όπως και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά την ημέρα των αρχαιρεσιών.

Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο εκλογής το οποίο καταχωρεί στο βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και αντίγραφό του παραδίδει στον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο. Η συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε σώμα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 9 του παρόντος.

Άρθρο 12ο.Το Δ.Σ συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον κάθε τρίμηνο με πρόσκληση του Προέδρου, που ορίζει τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οι συνεδριάσεις των μελών του Δ.Σ. μπορούν να πραγματοποιούνται και από απόσταση με τη χρήση του διαδικτύου. Κατά τις συνεδριάσεις μπορούν να συζητηθούν και άλλα θέματα, με πρόταση οποιουδήποτε μέλους, εφόσον συμφωνεί η πλειοψηφία των παρόντων.

Το Δ.Σ. συνέρχεται εκτάκτως, εφόσον το ζητήσουν εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τον Πρόεδρο 3 τουλάχιστον μέλη, που προτείνουν και τα προς συζήτηση θέματα.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται ο Πρόεδρος και 2 άλλα μέλη ή 4 μέλη απόντος του Προέδρου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση όμως ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Απόντος του Προέδρου, σε περίπτωση ισοψηφίας, η πρόταση απορρίπτεται.

Οι ψηφοφορίες στο Δ.Σ. για όλα τα θέματα είναι φανερές, πλην της εκλογής συγκρότησης σε σώμα.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρείς (3) συνεχείς συνεδριάσεις αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος. Αν το αντικαθιστάμενο μέλος είναι ο Πρόεδρος, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Γενικός Γραμματέας μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου από το Δ.Σ. Η θητεία του νέου Προέδρου λήγει με τη θητεία του παλαιού Δ.Σ. Κατά την εκλογή Προέδρου τηρούνται όλες οι διαδικασίες του Άρθρου 10. Αν το αντικαθιστάμενο μέλος είναι ο Γενικός Γραμματέας ή ο Ταμίας, το Δ.Σ., υπό τη νέα του σύνθεση, εκλέγει τον αντικαταστάτη μεταξύ των μελών του. Τα παραπάνω ισχύουν και σε περίπτωση παραίτησης Συμβούλου.

Το Δ.Σ. διοικεί την Εταιρεία σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του παρόντος και λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τους σκοπούς της Εταιρείας, εκτός από εκείνα που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γ.Σ. Διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρείας, συγκαλεί τις Γ.Σ., καταρτίζει τον προϋπολογισμό και απολογισμό του οικονομικού έτους, εγκρίνει τις διάφορες δαπάνες και έσοδα, πλην των συνδρομών, καταρτίζει επιτροπές από μέλη της Εταιρείας για κάθε εκδήλωση ή θέμα που απαιτεί οργανωτική εργασία, καταρτίζει κανονισμούς για συνέδρια και άλλες επιστημονικές συζητήσεις. Μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση εργασιών σε μέλη της Εταιρείας και έχει την ευθύνη της οργάνωσης των διάφορων εκδηλώσεων και την επιμέλεια των εκδόσεων της Εταιρείας.

Τα πρακτικά των αποφάσεων του Δ.Σ. καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών χειρόγραφα ή έντυπα, εγκρίνονται και υπογράφονται από τα παριστάμενα μέλη, τον πρόεδρο και γραμματέα, αναρτώνται δε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Άρθρο 13ο. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. το συγκαλεί σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις ορίζοντας τον τόπο, την ημερομηνία και την ημερήσια διάταξη. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε αρχή ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμούς και πιστωτικά ιδρύματα, επιμελείται για την εφαρμογή του παρόντος εποπτεύει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και υπογράφει τα διαχειριστικά και λοιπά έγγραφα. Αντικαθιστά και τον Γενικό Γραμματέα, όταν αυτός απουσιάζει. Όταν είναι απών αντικαθίσταται από τον Γενικό Γραμματέα, σε περίπτωση όμως παραίτησης ή απώλειας του αξιώματός του εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Άρθρο 12 διαδικασίες.

Κανένα μέλος δεν διατελεί Πρόεδρος για περισσότερες από δύο συνεχόμενες θητείες.

Άρθρο 14ο.Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί και φυλάσσει τα πρακτικά του Δ.Σ. και τ ης Γ.Σ. και τα αρχεία της Εταιρείας, επιμελείται για την αλληλογραφία της Εταιρείας , συντάσσει και ενημερώνει τα μητρώα των μελών κατά κατηγορίες, συνυπογράφει τα σχετικά έγγραφα και εντάλματα πληρωμής και εισπράξεων και φυλάσσει τη σφραγίδα της Εταιρείας. Αντικαθιστά τ ον Πρόεδρο κατά τα άρθρα 12 και 13 και όταν είναι απών αντικαθίσταται από τον Πρόεδρο.

Σε περίπτωση παραίτησης ή αντικατάστασης του Γενικού Γραμματέα εφαρμόζονται οι διαδικασίες του άρθρου 12.

Άρθρο 15ο.Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις τα έσοδα της Εταιρείας από κάθε πηγή και τηρεί τα σχετικά βιβλία, όπως κάθε φορά προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Ενεργεί τις πληρωμές με βάση εντάλματα υπογραφόμενα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

Συντάσσει καταστάσεις ταμειακής κίνησης και τις παρουσιάζει στο Δ.Σ. κάθε φορά που ζητούνται. Τηρεί αρχείο δικαιολογητικών εσόδων και εξόδων και ενημερώνει το μητρώο των μελών για τις πληρωμές των συνδρομών τους. Υποχρεούται να καταθέσει σε ελληνική τράπεζα τα έσοδα της Εταιρείας, ώστε να μην κρατά ποτέ στο ταμείο του άνω ενός ελάχιστου ποσού ικανού για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθίσταται από τον Γενικό Γραμματέα ή από Σύμβουλο οριζόμενο από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 16ο.Οι Σύμβουλοι εκτελούν τα καθήκοντα που τους αναθέτει το Δ.Σ. ή ο Πρόεδρος και λαμβάνουν ενεργό μέρος στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενικές Συνελεύσεις

Άρθρο 17ο. Οι Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ.) της Εταιρείας διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Τακτικές Γ.Σ. συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. μία φορά το χρόνο, κατά μήνα Οκτώβριο, και έκτακτες όποτε κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. ή επιβάλλεται από το καταστατικό ή ζητηθεί εγγράφως από τα 2/5 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών. Η ημερομηνία σύγκλησης των Γ.Σ. αναγγέλλεται 10 τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα, εκτός αν πρόκειται να γίνουν αρχαιρεσίες, οπότε ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 10 και 20.

Στην πρόσκληση για Γ.Σ. πρέπει να αναφέρεται ο τόπος και η ημερομηνία σύγκλησης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Θέματα που δεν αναγράφονται στην πρόσκληση συζητούνται μόνον αν συμφωνήσουν τα 3/5 από τα παρόντα μέλη. Με απόφαση του Δ.Σ. υπάρχει η δυνατότητα να συμμετέχουν στη Γ.Σ. μέλη της Ε.Β.Ε. που βρίσκονται εκτός έδρας, μέσω τηλεδιάσκεψης. Με απόφαση του Δ.Σ., για οποιοδήποτε θέμα αρμοδιότητας της Γ.Σ., μπορεί οι ψηφοφορίες να διεξάγονται με ηλεκτρονικό τρόπο.

Κατά την έναρξη κάθε τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ. εκλέγεται ως Πρόεδρός της ένα από τα παρευρισκόμενα μέλη. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση και εκλέγεται ο σχετικώς πλειοψηφήσας. Χρέη Γραμματέα της Γ.Σ. εκτελεί ο Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας ή, επί απουσίας του, ορίζεται από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. ένα από τα παρόντα μέλη.

Η Γ.Σ. θεωρείται σε απαρτία όταν παρίστανται τα μισά συν ένα από τα ταμειακώς εντάξει μέλη. Αν δεν υπάρχει απαρτία η Γ.Σ. συγκαλείται εκ νέου εντός 10 ημερών, στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών. Η εναλλακτική ημερομηνία καθορίζεται επίσης στην πρόσκληση της Γ.Σ.

Αποφάσεις της Γ.Σ. για τροποποίηση του καταστατικού ή διάλυση της Εταιρείας λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον 3/4 των παρισταμένων μελών, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να είναι τα μισά συν ένα των ταμειακώς εντάξει μελών.

Άρθρο 18ο.Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο και ασκεί τη γενική εποπτεία στις υποθέσεις της Εταιρείας. Εκλέγει το Δ.Σ. και το ανακαλεί μετά από πρόταση μομφής, που δύναται να υποβληθεί από το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών, αν εγκριθεί η πρόταση με τη συνήθη πλειοψηφία. Εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή, τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση ή μη της Εταιρείας, έχει όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται σε άλλα άρθρα του παρόντος, καθώς και όσες δεν υπάγονται ρητώς στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. Τέλος, αποφασίζει για την αγορά ή εκποίηση ακινήτων η κινητών μεγάλης αξίας .

Άρθρο 19ο.Ανά τριετία και κατά τη Γ.Σ. των αρχαιρεσιών εκλέγονται 3 από τα ταμειακώς εντάξει μέλη ως  Εξελεγκτική Επιτροπή. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγουν τον Πρόεδρο κα ι τον Γραμματέα της. Πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τον απολογισμό, ο Πρόεδρος και ο Ταμίας του Δ.Σ. υποχρεούνται να παραδώσουν στην Εξελεγκτική Επιτροπή το σχετικά βιβλία και δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τους ζητηθεί για έλεγχο. Ο έλεγχος διενεργείται στα γραφεία της Εταιρείας και μετά το πέρας του η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει έγγραφη έκθεση, η οποία υποβάλλεται στο Δ.Σ. και αναγιγνώσκεται από τον Πρόεδρο της Εξελεγκτικής Επιτροπής στη Γ.Σ. απολογισμού.

Άρθρο 20ο.Ανά τριετία, έως και το μήνα Μάϊο συγκαλείται ειδική εκλογικο-απολογιστική Γ.Σ. στην οποία το Δ.Σ. εκθέτει τα πεπραγμένα του και τα θέτει προς έγκριση στο σώμα. Η Εξελεγκτική Επιτροπή παρουσιάζει την έκθεσή της επί του οικονομικού απολογισμού. Η έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ. και της έκθεσης της Ε.Ε. απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

Στην ίδια Γ.Σ. εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με καθήκον τη διενέργεια των αρχαιρεσιών βάσει των διαδικασιών που καθορίζονται στο παρόν και ορίζεται ο τόπος, ο χρόνος και η διαδικασία διενέργειάς τους το αργότερο έως την 30η Ιουνίου του ίδιου έτους.

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν δικαιούνται να είναι υποψήφια για τα όργανα διοίκησης της Εταιρείας και εκλέγουν μεταξύ τους Πρόεδρο και Γραμματέα. Έδρα της Εφορευτικής Επιτροπής είναι ο τόπος διενέργειας των αρχαιρεσιών.

Η Εφορευτική Επιτροπή γνωστοποιεί στα μέλη, χωρίς καθυστέρηση, την ημερομηνία των εκλογών με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προσκαλεί δε κάθε ενδιαφερόμενο προς υποβολή υποψηφιότητας. Η γνωστοποίηση συνοδεύεται με σχετικό έντυπο υπόδειγμα. Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ή για την Εξελεγκτική Επιτροπή το δηλώνουν εγγράφως στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία των εκλογών, με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει τις δηλώσεις υποψηφιοτήτων αποφαίνεται, σε περίπτωση τυχόν αποκλεισμού, αιτιολογημένα, ανακηρύσσει τους υποψηφίους κατά αλφαβητική σειρά και συντάσσει το ψηφοδέλτιο. Η απόφασή της δημοσιεύεται με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και γνωστοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη.

Δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τις εκλογές η Εφορευτική Επιτροπή αποστέλλει, με απλή επιστολή, στα μέλη που βρίσκονται εκτός της έδρας της Εφορευτικής Επιτροπής, το ψηφοδέλτιο, σφραγισμένο φάκελο και δήλωση ψηφοφορίας με αλληλογραφία. Στην ίδια επιστολή περικλείεται ειδοποίηση για τυχόν οφειλόμενες συνδρομές.

 Η ψηφοφορία είναι μυστική και γίνεται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο με το σύστημα της απλής αναλογικής. Κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει μέχρι 3 υποψηφίους για το Δ.Σ. και μέχρι 2 για την Εξελεγκτική Επιτροπή, υποδεικνύοντας την προτίμησή του με σταυρό προτίμησης δίπλα στο όνομα κάθε υποψηφίου.

Τα εκτός έδρας μέλη, μπορούν να ψηφίσουν με συστημένη επιστολή προς τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Στην επιστολή αυτή περικλείονται: α) Ο φάκελος ψηφοφορίας με το ψηφοδέλτιο, β) Δήλωση ψηφοφορίας με την ιδιόχειρη υπογραφή του ψηφίζοντος μέλους, γ) Ταχυδρομική επιταγή για τις τυχόν οφειλόμενες συνδρομές ή απόδειξη τραπεζικής εξόφλησής τους. Μη εξόφληση τυχόν οφειλόμενων συνδρομών είναι αιτία ακυρότητας του ψηφοδελτίου. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής σημειώνει πάνω στο φάκελο του ψηφοδελτίου την ένδειξη "ΆΚΥΡΟΝ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ", χωρίς να τον ανοίξει.

Επιπλέον, είναι δυνατή η πραγματοποίηση των εκλογών και η ψηφοφορία των μελών με ηλεκτρονικό τρόπο που διασφαλίζει το αδιάβλητο και απόρρητο της διαδικασίας. Οι λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία.

Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει τις συστημένες επιστολές που έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου το αργότερο της ημερομηνίας των εκλογών, τις οποίες συγκεντρώνει και ανοίγει το αργότερο την  5η εργάσιμη ημέρα μετά τις εκλογές σε ειδική συνεδρίαση.

Κατά όμοιο τρόπο μπορούν να ψηφίσουν και μέλη που κατοικούν στον τόπο διενέργειας των αρχαιρεσιών, αλλά δεν δύνανται να προσέλθουν στην ψηφοφορία. Τα μέλη αυτά υποχρεούνται να παραλάβουν το εκλογικό υλικό και να ενημερωθούν για τυχόν οφειλή συνδρομών από την Εφορευτική Επιτροπή.

Θέματα εγκυρότητας ψηφοδελτίων, που τυχόν ανακύπτουν, αποφασίζονται κατά πλειοψηφία από την Εφορευτική Επιτροπή, σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος και τις γενικές διατάξεις του νόμου περί διεξαγωγής εθνικών εκλογών.

Αν παραιτηθούν κάποια μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 21ο.Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις της. Κάθε δήλωση, ανακοίνωση ή πράξη του Δ.Σ. και η υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου τ ης Εταιρείας γίνεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 22ο.Η σφραγίδα της Εταιρείας είναι στρογγυλή και φέρει περιμετρικά την πλήρη ονομασία της Εταιρείας και το έτος ίδρυσης, ενώ στο κέντρο φέρει απεικόνιση της κεφαλής του Θεοφράστου.

Άρθρο 23ο.Ως γραφείο της Εταιρείας χρησιμοποιείται Βοτανικό Εργαστήριο Ελληνικού Πανεπιστημίου όπου ανήκει ο Πρόεδρος ή όπου ορίζει η πλειοψηφία του Δ.Σ. με απόφαση του εκάστοτε Δ.Σ.

Άρθρο 24ο.Η κινητή ή ακίνητη περιουσία της Εταιρείας μετά τυχόν διάλυσή της περιέρχεται σε κοινωφελείς σκοπούς που προάγουν τη Βοτανική Επιστήμη, όπως βοτανικά μουσεία, βοτανικούς κήπους, υποτροφίες σε φοιτητές, κτλ.

Άρθρο 25ο. Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, όπως και από τις διατάξεις περί σωματείων και εκείνες του Αστικού Κώδικα. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται ρητώς από το παρόν, ρυθμίζεται σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.

Άρθρο 26ο. Για όποιο ζήτημα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό αρμόδια καθίσταται η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Άρθρο ακροτελεύτιο. Το παρόν καταστατικό, αποτελούμενο από είκοσι έξη (26) άρθρα, εγκρίθηκε κατά άρθρο και ως σύνολο: α) κατά τη συνεδρίαση της 1ης lουνίου 1979 στην Αθήνα από τα ιδρυτικά μέλη, β) τροποποιήθηκε από τη Γ.Σ. της 21ης Οκτωβρίου 1994 στους Δελφούς, γ) τροποποιήθηκε από τη Γ.Σ. της 13ηςΦεβρουαρίου 2019 και θα ισχύει τροποποιημένο αφότου περατωθούν οι νόμιμες διαδικασίες.