Νοέμβριος 2016

Centaurea heldreichii Halácsy

 

 

Το είδος Centaurea heldreichii είναι πολυετές, χασμοφυτικό, στενότοπο ενδημικό είδος της Δυτικής Ελλάδας. Είναι είδος προτεραιότητας για προστασία σύμφωνα με τα Παραρτήματα ΙΙ και IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και θεωρείται Κρισίμως Κινδυνεύων (CR), καθώς η συνολική επιφάνεια εξάπλωσής του δεν ξεπερνά τα 10 km2, σύμφωνα με το IUCN RED LIST of Threatened Species (IUCN 2012) και με το European Red List of Vascular Plants. Συμπεριλαμβάνεται στο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας (2009) και στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης της Βέρνης και επίσης προστατεύεται σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 67/81.

Μ. Πανίτσα