Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Πρόσληψη Εμπειρογνωμόνων Στο Πλαίσιο Υλοποίησης Του Προγράμματος Life Capacity Building

Κατηγορία: Θέσεις εργασίας

Το Πράσινο Ταμείο προτίθεται να προσλάβει 5 εξωτερικούς συνεργάτες - ειδικούς εμπειρογνώμονες για θέματα προστασίας περιβάλλοντος, επικοινωνίας και πληροφορικής, με σύμβαση έργου διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη της διάρκειας του Προγράμματος LIFE14/CAP/GR/000003-GR LTF για την στελέχωση της ομάδας κρούσης (Task Force) για το Πρόγραμμα Life που θα δημιουργηθεί στο Πράσινο Ταμείο, με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και ειδικότερα:

1 Εμπειρογνώμονα με ειδίκευση σε ζητήματα προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας [Nature and Biodiversity Expert]

1 Εμπειρογνώμονα με ειδίκευση σε ζητήματα περιβάλλοντος (βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, διαχείριση αποβλήτων, προστασία ατμόσφαιρας, προστασία εδάφους, προστασία και διαχείριση υδάτων) [Environment Expert]

1 Eμπειρογνώμονα με ειδίκευση σε θέματα κλιματικής αλλαγής [Climate Change Expert]

1 Εξωτερικό συνεργάτη με ειδίκευση σε ζητήματα διαχείρισης δεδομένων περιβαλλοντικών γεωγραφικών/GIS [Data Management Expert]

1 Εξωτερικό συνεργάτη με ειδίκευση σε ζητήματα επικοινωνίας και ενημέρωσης σε σχέση με το περιβάλλον [Environment Communication Expert]