Προγράμματα

Συγγραφή και Ηλεκτρονική Έκδοση της Ελληνικής Χλωρίδας – The Flora Graeca project

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και έχει διάρκεια 6 έτη (Μάιος 2017-Μάιος 2023. Το σύνολο της επιχορήγησης είναι 240.000 € (40.000 € ετησίως) και αφορά την κάλυψη των κατωτέρω δράσεων:

- συμβολή στην έρευνα (πεδίου και εργαστηρίου), επιστημονική υποστήριξη, συγγραφή και έκδοση των τόμων της Ελληνικής Χλωρίδας από κοινού με τον Βοτανικό Κήπο/Βοτανικό Μουσείο του Βερολίνου, όπου θα περιλαμβάνεται και η επικαιροποίηση των υφιστάμενων δύο τόμων

- 2 υποτροφίες / 3ετία, δηλ. συνολικά 4 υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες, προκειμένου να εκπονηθούν διδακτορικές διατριβές με αντικείμενο τη χλωρίδα/χλωριδική ποικιλότητα της Ελλάδας.

Η χρηματοδότηση θα υλοποιηθεί μέσω του άξονα ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του Χρηματοδοτικού προγράμματος ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ του Πράσινου Ταμείου.